Cửa hàng vật tư quảng cáo và phụ kiện cho ngành quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF

Spiral Point Plug Tap, 10-32 UNF: Spiral Point Threading Taps: Industrial & Scientific. Spiral Point Plug Tap, 10-32 UNF: Spiral Point Threading Taps: Industrial & Scientific. Spiral point tap, thread direction: right hand, tap style: plug, size: #10, pitch: , material: high speed steel, finish: steam oxide, number of flutes: 2, overall length: 2-3/8", thread length: 7/8", shank diameter 0.194", thread type: UNF, pitch diameter limits: H2, standards: ANSI. . . .

Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nhôm hộp đèn siêu mỏng nam châm

Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF

Positive Rake Dynamic Bar Boring Bar with 17.5 Degree Lead Angle and 25.00mm Minimum Bore Dia. Kyocera S20RSDQCR1125A Right-Hand. 2 Overall Length Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.160 Minimum Bore Diameter 0.750 Maximum Bore Depth BB-160750 0.040 Projection Solid Carbide Tool Micro 100 3/16 Shank Diameter 0.005 Tool Radius. Micro 100 QRR-069-20X Quick Change Retaining Ring Grooving Tool 2. 2.54 mm 0.069 Maximum Bore Depth Minimum Bore Diameter 9.4 mm 9.5 mm Groove Width 1.75 mm Shank Diameter Solid Carbide Tool 0.370 0.100 0.3750 1.250 Projection 31.8 mm. 3.05 mm Tool Radius 0.120 1.27 mm AlTiN Coated Maximum Bore Depth Minimum Bore Diameter 0.008 1. 4.8 mm Solid Carbide Tool 0.20 mm Projection 0.1875 0.050 Shank Diameter 0.500 Micro 100 QPR-120500X Quick Change Profiling Tool 12.7 mm. Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF. BBM-040210X 4mm Shank Diameter AlTiN Coated 50mm Overall Length 0.50mm Projection 10mm Maximum Bore Depth 2mm Minimum Bore Diameter Right Hand Boring Tool Micro 100 No Cutting Radius Metric Dimensions Solid Carbide Tool. Micro 100 2-1/2 TiN Coated Left Hand Radius Boring Tool.200 Bore Dia.400 Bore Depth.050 Angle BBL-200400G, Solid Carbide Tool Micro 100 HBB-1501000 Helical Back Rake Boring Tool 0.150 Minimum Bore Diameter 2 Overall Length 1 Maximum Bore Depth 0.130 Neck Diameter 0.1875 Shank Diameter, 25 mm Shank Diameter Internal Coolant Supply Sandvik Coromant A25T-SVPBR 16HP-R Steel CoroTurn 107 Boring Bar, Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF, Right Hand Ultra-Dex E06M STFPR2 Carbide Boring Bar to Hold a Positive TPMT 21.51 at 0 Degree Lead 0.410 Minimum Bore Coolant Thru 0.375 x 6. Shank Diam 8.13 mm Minimum Bore Diameter Micro 100 QBB-3201500 Right Hand Cutting Radius Quick Change Boring Tool Projection 9.5 mm Tool Radius Solid Carbide Tool Maximum Bore Depth 0.13 mm 0.005 0.3750 38.1 mm 0.320 1.500 0.080 2.03 mm.Right Hand Boring bar for 0.410 Diameter and Larger bores. THINBIT MBGH103741R 3/8 inch Diameter Heavy Metal WCGT 21.5 Style. Tool Radius Micro 100 QRB-4601500X Quick Change Reverse Boring Tool Projection 0.160 5.08 mm 0.460 0.20 mm 4.10 mm 0.008 Maximum Bore Depth Solid Carbide Tool 11.7 mm AlTiN Coated 0.200 Tool Head Length 38.1 mm Minimum Bore Diameter 1.500, Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Spiral Point Plug Tap 10-32 UNF

10-32 UNF,OSG Tap And Die,1208801,Spiral Point Plug Tap, Cutting Tools, Threading Taps, Spiral Point Taps

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao